Let’s beat the virus together! We have introduced extensive measures to ensure the safety and health of our employees, business partners and customers. We will continue to be able to deliver and remain available to you. Stay safe everyone!

Etický kodex

Úvod

Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG a její přidružené dceřiny společnosti (dále jen "společnost") jsou po celém světě známé svojí společenskou zodpovědností. Společnosti nesou v rámci své podnikatelské činnosti zejména odpovědnost vůči vlastním podnikům, vůči zákazníkům a dodavatelům v hodnotovém řetězci a vůči životnímu prostředí.

Etický kodex Hailo je dobrovolný kodex doporučovaný společnostem. S jeho podepsáním se členové společnosti zavazuj  k dodržování těchto zásad.

I. Všeobecné zásady

Základní chápání

Společnost uznává svoji společenskou a sociální odpovědnost a zavazuje se k plnění své odpovědnosti ve všech podnikatelských aktivitách.

Právo a zákon

Společnost se zavazuje dodržovat při všech obchodních konáních a rozhodnutích aktuálně platné zákony a další rozhodující předpisy zemí, ve kterých působí. S obchodními partnery se musí zacházet spravedlivě. Smlouvy se musí dodržovat, přičemž se musí brát v úvahu změny rámcových podmínek. Společnost dodržuje platné zákony, které chrání a podporují hospodářskou soutěž, Zejména platné  kartelové zákony a jiné právní předpisy upravující hospodářskou soutěž.

Hodnoty a principy

Společnost orientuje svůj obchod na křesťanské a obecně platné etické hodnoty a principy, zejména na integritu, poctivost, respekt k lidské důstojnosti, otevřenost a nediskriminování náboženství, ideologie, pohlaví a etiku. Společnost odmítá korupci a úplatkářství ve smyslu příslušné úmluvy OSN (z roku 2005). Podporuje vhodným způsobem transparentnost, čestné jednání a odpovědné vedení a kontrolu ve společnosti.

II. Zásady ke společenské a sociální odpovědnosti

Lidská práva

Společnost respektuje a podporuje dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv. Zejména dodržuje lidská práva podle Charty Organizace spojených národů pro lidská práva (Všeobecná deklarace lidských práv, rezoluce 217 A (III) valného shromáždění z 10.12.1948).

Zákaz diskriminace

Společnost odmítá v rámci platných práv a zákonů každou formu diskriminace. To se vztahuje zejména na diskriminaci zaměstnanců z důvodu rasy, etnického původu a pohlaví.

Ochrana zdraví a bezpečnost práce

Společnost zajišťuje bezpečnost při práci a ochranu zdraví na pracovišti v rámci národních předpisů. Aby se zabránilo nehodám a zraněním osob, zajišťuje zaměstnavatel bezpečné a zdravé pracovní podmínky, které jako minimální kritéria splňují platná zákonná ustanovení. Společnost podporuje další neustálý vývoj ke zlepšení pracovního světa.

Pracovní doba

Společnost dodržuje pracovní normy týkající se povolení maximální pracovní doby a odměňování, zejména s ohledem na výši odměny, v souladu s platnými zákony a předpisy.

Odměna

Odměna včetně mezd, práce přesčas a funkčních požitků je přinejmenším ve výši stanovené v platných právních předpisech a v zákoně nebo vyšší.

Obtěžování

Zaměstnanci nejsou vystavovány žádným tělesným trestům nebo jinému tělesnému, sexuálnímu, psychickému nebo slovnímu obtěžování či zneužívání.

Dětská práce a nucená práce

Společnost neakceptuje žádné formy nucené nebo dětské práce.

Pokud by se v přímé nebo nepřímé spojitosti, např. u dodavatele zjistila nucená nebo dětská práce, je nutné to nahlásit a odstranit případ nesprávného úředního postupu.

Transparentnost a dialog spotřebitelů

Společnost uznává právo spotřebitelů na důležité informace o výrobku a procesu, které potřebuje ke kvalifikovanému rozhodnutí o koupi. Podle možnosti stanoví příslušné relevantní informace a zpřístupní je veřejnosti.

Corporate Citizenship

Společnost podporuje občanskou angažovanost, čímž přináší pozitivní přínosy do obcí, ve kterých je aktivní. Současně výrazně podporuje dobrovolný závazek svých vedoucích pracovníků a zaměstnanců.

Životní prostředí

Společnost je povinna udržovat ochranu přírodních zdrojů pro život současné i budoucích generací. Společnost používá ekologicky šetrné postupy, které nepřetržitě zlepšuje. Splňuje požadavky a standardy k ochraně životního prostředí vztahující se na její činnosti, a zodpovědně zachází s přírodními zdroji.

Komunikace

Společnost postupuje požadavky tohoto kodexu chování a o jeho uplatňování mezi zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a jinými zájmovými a zúčastněnými skupinami otevřeně a s orientací na dialog.

III. Zásady korektní hospodářské soutěže

Zákaz korupce

Při jednání s obchodními partnery a státními institucemi se striktně oddělují zájmy společnosti od soukromých zájmů zaměstnanců na obou stranách. Rozhodnutí se provádějí bez irelevantní úvah a osobních zájmů. Musí se dodržovat aktuálně platné protikorupční trestní právo. Mimo jiné je nutné dodržovat následující:

Vedení společnosti a zaměstnanci společnosti nesmí v obchodním styku nabízet, slibovat, požadovat, dávat nebo přijímat žádné dary, platby, pozvání nebo služby poskytované s úmyslem nepoctivým způsobem ovlivnit obchodní vztah, nebo u nichž hrozí riziko ohrožení profesionální nezávislosti obchodního partnera. To zásadně není ten případ u dárků a pozvání, která se pohybují v rámci běžné obchodní pohostinnosti, mravů a zdvořilosti.

IV. Rozsah platnosti, realizace dodavatel

Rozsah platnosti

Tento etický kodex platí pro všechny pobočky a obchodní jednotky Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co.KG.

Prosazování a dodržování

Společnost seznámí své zaměstnance s obsahy upravenými v tomto etickém kodexu a s povinnostmi, které z toho vyplývají. Vhodnými opatřeními přispívá k tomu, aby se etický kodex dodržoval.

Dodavatelé

Společnost zajišťuje, aby bezprostřední dodavatelé znali zásady tohoto etického kodexu a vyzývá k dodržování jeho obsahů.

Haiger, dne 18.11.2013