Let’s beat the virus together! We have introduced extensive measures to ensure the safety and health of our employees, business partners and customers. We will continue to be able to deliver and remain available to you. Stay safe everyone!
  • Firma
  • Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Preambuła

Firma Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG i jej spółki powiązane (zwane dalej "przedsiębiorstwami") zobowiązują się niniejszym do ich odpowiedzialności społecznej na całym świecie. Przedsiębiorstwa te w ramach swojej działalności gospodarczej ponoszą odpowiedzialność w szczególności względem własnego przedsiębiorstwa, względem klientów i dostawców w łańcuchu tworzenia wartości oraz względem środowiska.

Kodeks postępowania Hailo to dobrowolny kodeks zalecany przedsiębiorstwom. Podpisując się pod nim, przedsiębiorstwo powiązane zobowiązuje się do przestrzegania poniższych zasad.

I. Zasady ogólne

Podstawowa koncepcja

Przedsiębiorstwo uznaje swoją odpowiedzialność społeczną i zobowiązuje się do wywiązywania się ze swoich obowiązków we wszystkich podejmowanych przez siebie działaniach gospodarczych.

Prawo

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przestrzegania we wszystkich swoich działaniach gospodarczych i podczas podejmowania wszelkich decyzji aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz pozostałych decydujących postanowień krajów, w których działa. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do równego traktowania partnerów handlowych. Przedsiębiorstwo przestrzega umów z uwzględnieniem zmian warunków ramowych. Przedsiębiorstwo przestrzega obowiązujących ustaw z zakresu ochrony konkurencji, w szczególności przepisów antymonopolowych i pozostałych ustaw regulujących konkurencję.

Wartości i zasady

W swojej działalności przedsiębiorstwo kieruje się chrześcijańskimi i powszechnie obowiązującymi wartościami i zasadami etycznymi, w szczególności nieprzekupnością, uczciwością, szacunkiem wobec godności człowieka, otwartością i brakiem dyskryminacji ze względu na religię, światopogląd, płeć i etykę. Przedsiębiorstwo odrzuca korupcję i przekupstwo w rozumieniu odpowiedniej konwencji ONZ (z roku 2005). Przedsiębiorstwo promuje w odpowiedni sposób przejrzystość, uczciwe działania oraz odpowiedzialne kierownictwo i kontrolę wewnętrzną.

II. Zasady odpowiedzialności społecznej i socjalnej

Prawa człowieka

Przedsiębiorstwo szanuje i popiera przestrzeganie powszechnie uznanych praw człowieka. W szczególności przedsiębiorstwo przestrzega praw człowieka zgodnie z Kartą NZ (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Rezolucja 217 A (III) Ogólnego Zgromadzenia z dnia 10.12.1948 r.).

Zakaz dyskryminacji

Przedsiębiorstwo potępia w ramach obowiązujących przepisów każdą formę dyskryminacji. Dotyczy to w szczególności dyskryminacji pracowników ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i płeć.

BHP

Przedsiębiorstwo zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy w ramach przepisów krajowych. W celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i szkodom na osobach pracodawcy zapewniają bezpieczne i zdrowe warunki pracy spełniające co najmniej kryteria obowiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorstwo popiera ciągły rozwój w celu poprawy miejsca pracy.

Czas pracy

Przedsiębiorstwo przestrzega norm dotyczących maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy i wynagrodzenia, w szczególności w odniesieniu do poziomu wynagrodzenia obowiązują przepisy ustawowe.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie podstawowe, nadgodziny i świadczenia dodatkowe, wypłacane jest co najmniej w wysokości ustalonej w obowiązujących przepisach prawa lub wyższej.

Molestowanie

Pracownicy nie są narażeni na jakiekolwiek kary cielesne czy inne molestowanie lub wykorzystywanie fizyczne, seksualne, psychiczne lub werbalne.

Praca dzieci i praca przymusowa

Przedsiębiorstwo nie akceptuje żadnej formy pracy przymusowej ani pracy dzieci.

Jeśli w bezpośrednim lub pośrednim związku, np. u dostawcy, zauważona zostanie praca przymusowa lub praca dzieci, podlega to zgłoszeniu i usunięciu naruszenia.

Przejrzystość i dialog z konsumentem

Przedsiębiorstwo uznaje prawo konsumenta do ważnych informacji o produkcie i procesie, które są niezbędnych w celu podjęcia kompetentnej decyzji o zakupie. W miarę możliwości przedsiębiorstwo będzie ustalać i udostępniać odpowiednie informacje.

Corporate Citizenship

Przedsiębiorstwo popiera zaangażowanie obywatelskie, wnosząc swój pozytywny wkład w gminy, w których prowadzi działalność. Równocześnie przedsiębiorstwo wyraźnie popiera zaangażowanie swoich kadr kierowniczych i pracowników w wolontariat.

Środowisko

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do ciągłej ochrony naturalnego obrazu życia dla obecnego i przyszłych pokoleń. Przedsiębiorstwo korzysta z ekologicznych rozwiązań, stale je doskonaląc. Przedsiębiorstwo spełnia postanowienia i standardy z zakresu ochrony środowiska dotyczące jego działalności oraz odpowiedzialnie korzysta z zasobów naturalnych.

Komunikacja

Przedsiębiorstwo przekazuje pracownikom, klientom, dostawcom i innym zainteresowanym osobom w sposób otwarty i zorientowany na dialog wymagania niniejszego kodeksu postępowania oraz ich wdrażanie.

III. Zasady uczciwej konkurencji

Zakaz korupcji

W stosunkach z partnerami handlowymi i instytucjami państwowymi interesy przedsiębiorstwa oraz prywatne interesy pracowników po obu stronach są od siebie ściśle oddzielane. Zapadające decyzje są wolne od niezwiązanych ze sprawą rozważań i interesów prywatnych. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa antykorupcyjnego. W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

Kierownictwo i pracownicy przedsiębiorstwa nie są uprawnieni do oferowania, obiecywania, żądania, zapewniania lub przyjmowania żadnych prezentów, płatności, zaproszeń lub usług z zamiarem nieuczciwego wywarcia wpływu na relację handlową lub w sytuacji, w której może to zagrozić profesjonalnej niezależności partnera handlowego. Nie dotyczy to zasadniczo prezentów i zaproszeń mieszczących się w ramach przyjętej w obrocie handlowym gościnności, zwyczajów i grzeczności.

IV. Obszar zastosowania, wdrożenie, dostawca

Obszar zastosowania

Niniejszy kodeks postępowania obowiązuje wszystkie oddziały i jednostki organizacyjne firmy Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co.KG.

Wdrożenie i przestrzeganie

Przedsiębiorstwo informuje swoich pracowników o postanowieniach niniejszego kodeksu postępowania i o wynikających z niego zobowiązaniach. Podejmując odpowiednie kroki, przedsiębiorstwo kontroluje, żeby niniejszy kodeks był przestrzegany.

Dostawcy

Przedsiębiorstwo dba o to, żeby bezpośredni dostawcy znali zasady niniejszego kodeksu postępowania i wymaga od nich przestrzegania jego postanowień.

Haiger, dnia 18.11.2013 r.